Tuesday, May 20, 2008

KITAB WARISAN KESAYANGAN ASWJ

SENARAI KITAB RUJUKAN YANG MU’TABAR

DISEDIAKAN Oleh :
Abu Lehyah Al-Kelantany :
(0133005046)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين, مكون الأكوان, مدبر الأزمان, الموجود أزلا وأبدا بلاكيف ولاجهة ولامكان , والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين, وعلى ءاله الطاهرين وصحابته الطيبين, اما بعد

DI SINI HAMBA (PENULIS ) DATANGKAN BEBERAPA SAHAJA KITAB YANG BAIK UNTUK BACAAN DAN TATAPAN SEMUA :


A. KITAB-KITAB TAUHID YANG MUKTABAR (DI PAKAI OLEH ULAMA’ –ULAMA’ SERATA ‘ALAM)

 1. Kitab ‘Aqidatun Najin Fi ‘Ilmi Usuliddin, karya Al-’Alim Al-’Allamah Asy-Syaikh Zainul ‘Abidin bin Muhammad Al-Fathani.
 2. Kitab Tuhfatul Murid, Hasyiah A’la Matni Jauharatit Tauhid, karangan Asy-Syaikh Al-‘Allamah Ibrahim b. Muhamad Al-Bayjuri.
 3. Kitab Hasyiah Tahqiqul Maqam A’la Kifayatil Awam Fi Ilmil Kalam, karangan Asy-Syaikh Muhammad Al-Fudali.
 4. Kitab Nuruzzalam Syarah ‘ala Aqidatil Awwam.
 5. Kitab Fathul Majid Syarhun ‘Alad Durril Farid Fi ‘Aqaidie Ahlit Tauhid.
 6. Kitab Mirqatu Su’udit Tasdiq Fi Syarhi Sullamit Taufiq Ila Mahabbatillahi ‘Alat Tahqiq Kitab Maraqil ‘Ubudiyyah, karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar, Al-Banteni At-Tanari.
 7. Kitab Asy Syarhul Qawwim Fi Halli Al-Fazi Assiratil Mustaqim, Karya Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari Al-Ma’ruf Bil Habasiyyi.
 8. Kitab Bughyatut Talib Li Ma’rifatil Ilmid Diniyyil Wajib, Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari Al-Ma’ruf Bil Habasiyyi.
 9. Kitab Sarikhul Bayan Fi Raddi ‘Ala Man Khalafal Quran, Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari Al-Ma’ruf Bil Habasiyyi.
 10. Kitab Al-Mathalibul Wafiyyah Syarhul ‘Aqidatin Nasafiyyah, Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari Al-Ma’ruf Bil Habasiyyi.
 11. Kitab Tuhfatur Raghibin Fi Bayani Haqiqati Imanilmu’minin Wama Yufsiduhu Min Riddatil Murtaddin, karangan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari.
 12. Kitab Mabahis Fi ‘Aqaidie Ahlissunnah Al-Musamma Al-Muhannad ‘Ala Mufannad, karya Asy-Syaikh Khalil Ahmad As-Saharanpuriyyi Al-Hindiyyi.
 13. Kitab Mursyidul Ha’ir Fi Hallil Al-Fadzi Risalah Ibni Asakir.
 14. Kitab Al-As’ilatul Mubassathah ‘Ala Syarhi Risalah Ibni Asakir, karya Qismul Abhats Waddirasatil Islamiyyah Fi Jam’iyyah Al-Masyari’ Al-Khairiyyah Al-Islamiyyah, Bairut, Lubnan.
 15. Kitab Muzakkiratut Tauhid Wal Firaq,karya Asy-Syaikh Hasan As-Sayyid Mutawalliyy.
 16. Kitab Ad-Durarus Saniyyah Fir Raddi A’la Wahhabiyyah, karya Al-‘Alim Al-‘Allamah Min Aali Baitin Nubuwwah As-Sayyid Ahmad b. As-Sayyid Zaini Dahlan.
 17. Kitab Al-Ajwibatul Ghaliyyah Fi ‘Aqidatil Firqatin Najiah, karya Al-‘Allamah Ad-Da’ie Ilallah Al-Habib Zainul ‘Abidin Al-‘Alawiyyi.
 18. Kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karya Al-Imam ‘Abdul Qahir b. Tahir b. Mohd. Al-Baghdadiyyi.
 19. Kitab Ahlus Sunnah Al-Asya’irah Syahadatu ‘Ulama’il Ummah Wa Adillatuhum, karya Asy-Syaikh Hamad As-Sinan dan Asy-Syaikh Fauzi Al-‘Anjariyyi.
 20. Kitab Tahzibu Kitabil ‘Iktimad Fil ‘Iktiqad, karya Asy-Syaikh Abul Mahasin Muhammad Al-Qauqaji At-Tarablusiyyi Al-Hanafiyyi.
 21. Kitab Maqsidut Talibin Fi Ajwibati Matnis Siratil Mustaqim, karya Majlis Ulama’ Darul Masyari’ (Darul Masyari’, Bairut, Lubnan).
 22. Kitab Mursyidul Ha’ir Fi Halli Al-Faazi Risalah Ibni ‘Asaakir, karya Qismul Abhats Waddirasatil Islamiyyah Fi Jam’iyyah Al-Masyari’ Al-Khairiyyah Al-Islamiyyah, Bierut, Lubnan.
 23. Kitab Hasyiah Asy-Syaikh Muhammad Ibni Muhammad Al-Amir ‘Ala Syarhi Asy-Syaikh Abdis Salam Ibni Ibrahim Al-Malikiyy Li Jauharah At-Tauhid Lil Imam Al-Laqqaniyy Wa Bi Hamisyiha “Ithaful MuridSyarah Asy-Syaikh Abdis Salam Al-Malikiyy ‘Ala Jauhatit Tauhid Al-Mazkurah.”

B. KITAB-KITAB FIQH YANG MUKTABAR (DI PAKAI OLEH ULAMA’ –ULAMA’ SERATA ‘ALAM)

 1. Kitab Mat’laul Badrain Wa Majma’ul Bahrain, karya Al-Abdul Al-Faqir Al-Fani Muhammad b. Ismail Daud Al-Fathani.
 2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin Fi Talkhisi Fatawi Ba’dil Aimmati Minal Ulamail Mutaakhirin, karya Asy-Syaikh As-Sayyid Abdur Rahman b. Muhammad b. Husain b. Umar Al-Masyhur Ba ‘Alawi, Mufti Addiaril Hadramiyyah.
 3. Kitab Sullamul Munajah, Syarhun ‘Ala Safinatis Solah.
 4. Kitab Mirqatu Su’Udit Tasdiqi Fi Syarhi Sullamit Taufik Ila Mahabbatillah ‘Alat Tahqiq, karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar, Al-Banteni At-Tanari.
 5. Kitab Bughyatut Talib Li Ma’rifatil Ilmid Diniyyil Wajib, Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari Al-Ma’ruf Bil Habasiyyi.
 6. Kitab Sabilul Muhtadin Littafaquhi Fi Amriddin,karya Asy-Syaikh Muhammad Arsyad b. ‘Abdullah Al-Banjari.
 7. Kitab Hasyiatu E’anatut Tolibin ‘ala Halli Al-Faazi Fathil Mu’in Bi Syarhi Qurratil ‘Aini Bi Muhimmatid Din,karya As-Syed Abi Bakar Al-Masyhur dengan As-Syed Bakri Ibni Syyed Muhamad Syata Ad-Dimyati Al-Misri.
 8. Kitab Ifadatus Saadatil Umad Bi Taqriri Ma’ani Nazmiz Zubad, karya Al-Imam Al-Faqih Al-‘Alamah As-Syarif Muhammad b. Ahmad b. Abdul Bariy Al-Ahdal.

C. KITAB-KITAB TASAWWUF YANG MUKTABAR (DI PAKAI OLEH ULAMA’ –ULAMA’ SERATA ‘ALAM)

 1. Kitab Maraqil Ubudiyyah, Syarhun ‘Ala Bidayatil Hidayah, karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar, Al-Banteni At-Tanari.
 2. Kitab Siarus Salikin Fi Thariqatissadaatis Suffiyah, karya Al-’Allamah Al-Arifu Billah Asy-Syaikh Abdussamad Al-Falimbani.
 3. Kitab Irsyadul ‘Ibad Ila Sabilir Rasyad, karya Asy-Syaikh Zainudin Ibni ‘Abdil ‘Aziz Ibni Zainiddin Al-Malibari.

D.KITAB-KITAB SIRAH YANG MUKTABAR (DI PAKAI OLEH ULAMA’ –ULAMA’ SERATA ‘ALAM)

 1. Kitab Madarijus Su’ud Ila Iktisail Burud (Syarah Berzanji)
 2. Kitab Fathus Samadil ‘Alim, Syarhun ‘Ala Maulid Asy-Syaikh Ahmad Ibni Al-Qasim,Al-‘Alim Al-Jalil Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Ibni Umar Ibni ‘Arabiyy Al-Banteni.
 3. Kitab Tahzibu Tarikhid Dualil Islamiyyah Bil Jadawilil Mardiah (Ringkasan Tarikh Kerajaan-kerajaan Islam Dalam Jadual-jadual Yang Di Redhai), karya Asy-Syaikh Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti As-Syafi’iah di Makkatal Mukarramah, dicetak oleh Darul Masyari’, Bairut, Lubnan.

E. KITAB-KITAB TAFSIR YANG MUKTABAR (DI PAKAI OLEH ULAMA’ –ULAMA’ SERATA ‘ALAM)

 1. Kitab Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Ma’na Quran Majid / Tafsir Al-Munir, karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar, Al-Banteni At-Tanari.
 2. Kitab Tafsir Al-Futuhatul Ilahiyyah Bi Taudihi Tafsiril Jalalain Lid Daqa Iqil Khafiyyah, karya Asy-Syaikh Sulaiman bin Umar Al-‘Ujaili As-Syafi’iyye (As-Shahir bil Jamal).
 3. Kitab Syarah Tafsir Yassin Hamami, karya Asy-Syaikh Hamami Zadah.
 4. Kitab Tafsirul Khazin Al-Musamma Lubabut Ta’wil Fi Ma’anit Tanzili, karya Al-Imam ‘Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiyy.
 5. Kitab Ad-Durrul Massun Fi Tafsiri Juzie ‘Amma Yatasa’alun Wa Suratil Fathihah, karya Qismul Abhas Waddirasatil Islamiyyah Fi Jam’iyyah Al-Masyari’ Al-Khairiyyah Al-Islamiyyah, Bairut, Lubnan.
 6. Kitab Tafsir Al-Qurtubi (Al-Jami’u Li Ahkamil Quran) karya Al-Imam Abu ‘Abdullah Al-Qurtubi.

F. KITAB KHUTBAH YANG MUKTABAR (DI PAKAI OLEH ULAMA’ –ULAMA’ SERATA ‘ALAM)

Kitab Khutabul Jum’ah,karya Qismul Abhas Waddirasatil Islamiyyah Fi Jam’iyyah Al-Masyari’Al-Khairiyyah Al-Islamiyyah, Bairut, Lubnan.

G. KITAB HADITH YANG MUKTABAR (DI PAKAI OLEH ULAMA’ –ULAMA’ SERATA ‘ALAM)

 1. Kitab Bahrul Mazi, Syarah ‘Ala Muktasar Sahih Turmuzi,Karya Asy-Syaikh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari.
 2. Kitab Fathul Bariyy Syarah Shahih Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani karya Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
 3. Kitab Hayatus Sahabah.
 4. Kitab Muntakhab Al-Ahadith An-Nabawiyyah,Karya Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi.
 5. Kitab Hasyiah Asy-Syaikh Muhammad bin ‘Ali As-Syinwani ‘Ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah Lil Bukhari. Karya Asy-Syaikh Muhammad bin ‘Ali As-Syinwaniy.

Penulis menyeru kepada diri sendiri khususnya dan kepada pembaca umumnya supaya sama-sama menjaga kitab turats (warisan) ulama'-ulama' terdahulu supaya terjaga dan dipelajari dengan guru yang murshid..ketahuilah sekarang ini banyak jenayah ilmiyah telah berlaku untuk menghapuskan kitab-kitab sofro' ( kitab yang lama dan mu'tabar) oleh golongan orientalis dan golongan wahhabi.

Ini amat terbukti,beberapa buah kitab telah diubah penulisannya seperti kitab Al-Azkar karya tulisan Imam Nawawi, Kitab Fiqh Al-Akbar Karangan Imam Abu Hanifah, Kitab tashnifil Masami' Bi Jam'il Jawami' karya tulisan Al-Hafidz Al-Faqih Imam Al-Zarkasyi dan banyak lagi . Ini dapat diketahui bila penulis merujuk kitab yang disyarah oleh wahhabi dengan makhtuthah (manuskrip yang asal) sebenar. Begitu juga cetakan kedua dan ketiga yang dilakukan oleh wahhabi berbeza dengan cetakan pertama yang dilakukan oleh ASWJ. Sedar atau tidak sedar sampai ada yang membuang sesetengah isi kandungan kitab, tidak lain dan tidak bukan kerana benci dan hawa nafsu mereka kepada ASWJ..

Berkenaan Warta Kerajaan, penulis akan tangguhkan pada satu masa yang akan ditentukan..insyaallah..

Abu Leyhah Al-KElantany (0133005046)

No comments: