Tuesday, May 27, 2008

BETUL KE ADA BELAMBAK ULAMA' YANG MENGKAFIRKAN IBN TAYMIYAH DAN MUJASSIMAH WAHHABIYAH?!!
Disediakan oleh :
Abu Lehyah Al-Kelantany
(0133005046)


PENELITIAN RAPI : KOMENTAR PARA ULAMA' TERHADAP IBN TAYMIYYAH DAN MUJASSIMAH PADA PERSPEKTIF ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين, مكون الأكوان, مدبر الأزمان, الموجود أزلا وأبدا بلاكيف ولاجهة ولامكان , والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين, وعلى ءاله الطاهرين وصحابته الطيبين, اما بعد


PARA ULAMA’, AHLI FIQH DAN PARA QADHI YANG MEMBANTAH IBNU TAIMIYAH

Berikut adalah nama-nama para ulama' yang semasa dengan Ibnu Taimiyah (W 728 H) yang berdebat dengan beliau atau yang hidup setelahnya dan membantah serta menyerang pendapat-pendapatnya. Mereka adalah para ulamak dari empat madzhab; Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali:

 1. Al Qadhi al Mufassir Badr ad-din Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama’ah asy-Syafi’i (W 733 H).


 2. Al Qadhi Muhammad ibn al Hariri al Anshari al Hanafi.


 3. Al Qadhi Muhammad ibn Abu Bakar al Maliki.


 4. Al Qadhi Ahmad ibn ‘Umar al Maqdisi al Hanbali. Dengan fatwa empat Qadhi (hakim) dari empat madzhab ini, Ibnu Taimiyah dipenjara pada tahun 762 H. Peristiwa ini dihuraikan dalam ‘Uyun at-Tawarikh karya Ibnu Syakir al Kutubi, Najm al Muhtadi wa Rajm al Mu’tadi karya tulisan Ibn al Mu’allim al Qurasyi.


 5. Syiekh Shalih ibn Abdillah al Batha-ihi, beliau adalah pimpinan para ulamak di Munaybi’ ar-Rifa’i, kemudian menetap di Damaskus dan wafat tahun 707 H. Beliau adalah salah seorang yang menolak pendapat Ibnu Taimiyah dan membantahnya seperti dijelaskan oleh Ahmad al-Witri dalam karyanya : Raudlah an- Nazhirin wa Khulashah Manaqib ash-Shalihin. Al Hafizh Ibnu Hajar al ‘Asqalani juga menuturkan biografi Syekh Shalih ini dalam ad-Durar al Kaminah.


 6. Syiekh Kamal ad-Din Muhammad ibn Abu al Hasan Ali as-Siraj ar-Rifa’i al Qurasyi dalam : - Tuffah al Arwah wa Fattah al Arbah. Beliau ini semasa dengan Ibnu Taimiyah.

 7. Qadhi al Qudhah (Hakim Agung) di Mesir; Ahmad ibn Ibrahim as-Surrruji al Hanafi (W 710 H) dalam : I’tiraadlat ‘Ala Ibn Taimiyah fi ‘Ilm al Kalam.

 8. Qadhi al Qudhah (Hakim Agung) madzhab Maliki di Mesir; Ali ibn Makhluf (W 718 H). Beliau berkata: "Ibnu Taimiyah beri’tiqod/berkeyakinan Tajsim. Dalam madzhab kami, orang yang meyakini I’tiqod ini telah kafir dan wajib dibunuh”.


 9. Al-Faqih al-Mutakallim Syeikh taj al-Din Ahmad Ibn ‘ato’illah al-Iskandary al-Syaziliy (W 709H). Beliau adalah ulamak sufi semasa dengan ibn taimiyah.


 10. Asy-Syiekh al Faqih Ali ibn Ya’qub al Bakri (W 724 H). Ketika Ibnu Taimiyah datang ke Mesir beliau mendatanginya dan bangun membantah serta mengingkari pendapat-pendapatnya.


 11. Faqih Syams ad-Din Muhammad ibn ‘Adlan asy-Syafi’i (W 749 H). Beliau mengatakan: "Ibnu Taimiyah berkata; Allah berada di atas ‘Arsy dengan keberadaan di atas yang secara hakiki, dan Allah berbicara (berfirman) dengan huruf dan suara".


 12. Al Hafizh al Mujtahid Taqiyy ad-Din as-Subki (W 756 H) dalam beberapa karyanya:
  - Al I’tibar Bi Baqa al Jannah Wa an-Nar
  - Ad-Durrah al Mudhiyyah Fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah.
  - Syifa as-Saqam fi Ziyarah Khairi al Anam
  - An-Nazhar al Muhaqqaq fi al Halif Bi ath-Thalaq al Mu’allaq,
  - Naqd al Ijtima’ Wa al Iftiraq fi Masa-il al Ayman wa ath-Thalaq
  - at-Tahqiq fi Mas-alah at Ta’liq
  - Raf' asy-Syiqaq ‘An Mas-alah ath-Thalaq.

 13. Al Muhaddits al Mufassir al Ushuli al Faqih Muhammad ibn ‘Umar ibn Makkiy, yang lebih dikenal dengan Ibn al Murahhil asy-Syafi’i (W716 H) beliau membantah dan menyerang Ibnu Taimiyah.


 14. Al Hafizh Abu Sa’id Shalah ad-Din al ‘Ala-i (W. 761 H). Beliau mencela Ibnu Taimiyah seperti dijelaskan dalam:
  - Dzakha-ir al Qashr fi Tarajim Nubala al ‘Ashr, hlm .32-33, ini adalah sebuah karya Ibnu Thulun.
  - Ahadits Ziyarah Qabr an-Nabi Shallallahu ‘alayhi wasallam.


 15. Qadhi al Qudhah (Hakim Agung) di al Madinah al Munawwarah; Abu Abdillah Muhammad ibn Musallam ibn Malik ash-Shalihi al Hanbali (W 762 H).


 16. Syiekh Ahmad ibn Yahya al Kullabi al Halabi yang lebih dikenal dengan Ibn Jahbal (W 733 H). Beliau semasa dengan Ibnu Taimiyah dan menulis sebuah risalah untuk membantahnya, berjudul :
  - Risalah fi Nafyi al Jihah, yakni menafikan Jihah (arah) bagi Allah.


 17. Al Qadhi Kamal ad-Din ibn az-Zumallakani (W 727 H). Beliau berdebat dengan Ibnu Taimiyah dan menyerangnya dengan menulis dua risalah, risalah pertama berkaitan dengan bantahan tentang masalah talak dan risalah kedua berkenaan masalah menziarahi makam Rasulullah.


 18. Al Qadhi Kamal Shafiyy ad-Din al Hindi (W 715 H), beliau berdebat dan membantah Ibnu Taimiyah.

 19. Al Faqih al Muhaddits ‘Ali ibn Muhammad al Bajiyy asy-Syafi’i (W 714 H). Beliau telah berdebat dengan Ibnu Taimiyah dalam empat belas majlis dan berhasil mengalahkannya.

 20. Al Mu-arrikh al Faqih al Mutakallim al Fakhr Ibn al Mu’allim al Qurasyi (W 725 H) dalam karyanya :
  - Najm al Muhtadi wa Rajm al Mu’tadi.

 21. Al Faqih Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Ali al Mazini ad-Dahhan ad-Dimasyqi (W 721 H) dalam dua risalahnya:
  - Risalah fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah fi Masalah ath-Thalaq.
  - Risalah fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah fi Masalah az-Ziyarah.

 22. Al Faqih Abu al Qasim Ahmad ibn Muhammad asy-Syirazi (W 733 H) dalam karyanya :
  - Risalah fi ar-Radd ‘Ala ibn Taimiyah.

 23. Al Faqih al Muhaddits Jalal ad-Din Muhammad al Qazwini asy-Syafi’i (W 739 H)

 24. Surat keputusan rasmi kerajaan (Warta Kerajaan) yang dikeluarkan oleh Sultan Ibnu Qolawuun (W 741 H) untuk memenjarakannya.

 25. Al Hafizh adz-Dzahabi (W 748 H)-mantan murid ibn taymiyah. Dia adalah semasa dengan Ibnu Taimiyah dan membantahnya dalam dua risalahnya :
  - Bayan Zaghal al ‘Ilm wa ath-Thalab.
  - An-Nashihah adz-Dzahabiyyah.

 26. Al Mufassir Abu Hayyan al Andalusi (W 745 H) dalam tafsirnya:
  - An-Nahr al Maadd Min al Bahr al Muhith.

 27. Syiekh ‘Afif ad-Din Abdullah ibn As’ad al Yafi’i al Yamani al Makki (W 768 H).

 28. Al Faqih ar-Rahhalah Ibnu Baththuthah (W 779 H) dalam karyanya :
  - Rihlah Ibn Baththuthah.

 29. Al Faqih Taj ad-Din as-Subki (W 771 H) dalam karyanya :
  - Thabaqat asy-Syafi’iyyah al Kubra.

 30. Al Muarrikh Ibnu Syakir al Kutubi (W 764 H); Beliau merupakan murid Ibnu Taimiyah namun menentang Ibn Taimiyah (mantan muridnya) dalam karyanya:
  - ‘Uyun at-Tawarikh.

 31. Syiekh ‘Umar ibn Abu al Yaman al Lakhami al Fakihi al Maliki (W 734 H) dalam :
  - at-Tuhfah al Mukhtarah Fi ar-Radd ‘Ala Munkir az-Ziyarah.

 32. Al Qadhi Muhammad as-Sa’di al Mishri al Akhna-i (W 750 H) dalam
  - al Maqalah al Mardhiyyah fi ar-Radd ‘Ala Man Yunkir az-Ziyarah al-Muhammadiyyah. Buku ini dicetak dan dilampirkan dengan Al-Barahin as-Sathi’ah karya tulisan Muhaddith Al ’Azami.

 33. Syiekh Isa az-Zawawi al Maliki (W 743 H) dalam :
  - Risalah fi Mas-alah ath-Thalaq.

 34. Syiekh Ahmad ibn Utsman at-Turkamani al-Juzajani al Hanafi (W 744 H) dalam :
  - al Abhats al Jaliyyah fi ar-Radd ‘Ala Ibn Taimiyah.

 35. Al Hafizh Abd ar-Rahman ibn Ahmad, yang terkenal dengan Ibnu Rajab al Hanbali (W 795 H) dalam :
  - Bayan Musykil al Ahadits al Waridah fi Anna ath-Thalaq ats-Tsalats Wahidah.

 36. Al Hafizh Ibnu Hajar al ‘Asqalani (W 852 H) dalam beberapa karyanya:
  - Ad-Durar al Kaminah fi A’yan al Mi-ah ats-Tsaminah,
  - Lisan al Mizan
  - Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari
  - Al Isyarah Bi Thuruq Hadits az-Ziyarah.

 37. Al Hafizh Waliyy ad-Din al ‘Iraqi (W 826 H) dalam :
  - al Ajwibah al Mardhiyyah fi ar-Radd ‘Ala al As-ilah al Makkiyyah.

 38. Al Faqih al Mu-arrikh Ibn Qadli Syuhbah asy-Syafi’i (W 851 H) dalam :
  - Tarikh Ibn Qadli Syuhbah.

 39. Al Faqih Abu Bakr al Hushni (W 829 H) dalam Karyanya :
  - Daf’u Syubah Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila al Imam Ahmad.

 40. Ketua Pimpinan para ulamak seluruh Afrika , Abu Abdillah ibn ‘Arafah at-Tunisi al-Maliki (W 803 H).

 41. Al ‘Allamah ‘Ala ad-Din al Bukhari al Hanafi (W 841 H). Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan orang yang menyebut ibn Taimiyah sebagai Syiekhul al Islam (ertinya orang yang menyebutnya dengan menamakan Syiekh al Islam, sementara dia tahu perkataan dan maqaalaat (pendapat-pendapat) kufurnya). Hal ini dituturkan oleh Al Hafizh as-Sakhawi ( anak murid Ibn Hajar al-Asqolany) dalam Ad-Dhau Al Lami'.

 42. Syiekh Muhammad ibn Ahmad Hamid ad-Din al Farghani ad-Dimasyqi al Hanafi (W 867 H) dalam risalahnya :
  - Ar-Radd ‘Ala Ibnu Taimiyah fi al I’tiqad.

 43. Syiekh Ahmad Zurruq al Fasi al Maliki (W 899 H) dalam :
  - Syarh Hizb al Bahr. TANBIH AL-MUHIM ( Peringatan Penting) : Maka tidak sepatutnya orang tertipu degan kitab yang diberi nama Mafahim Yajibu an' Tusohhah, kerana syaz ia daripada kitab -kitab ulama' yang muktabar.

 44. Al Hafizh as-Sakhawi (W 902 H) dalam :
  - Al I’lan Bi at-Taubikh liman Dzamma at-Tarikh.

 45. Ahmad ibn Muhammad yang terkenal dengan Ibnu Abd as-Salam al Mishri (W 931 H) dalam :
  - al Qaul an-Nashir fi Raddi Khabath 'Ali ibn Nashir.

 46. Al ‘Alim Ahmad ibn Muhammad al Khawarizmi ad-Dimasyqi yang dikenal dengan Ibnu Qira (W 968 H), beliau mencela keras Ibnu Taimiyah.

 47. Al-Qadhi al Bayyadhi al Hanafi (W 1098 H) dalam :
  -Isyarat al Maram Min ‘Ibarat al Imam.

 48. Syiekh Ahmad ibn Muhammad al Witri (W 980 H) dalam :
  - Raudlah an-Nazhirin Wa Khulashah Manaqib ash-Shalihin.

 49. Syiekh Ibnu Hajar al Haytami (W 974 H) dalam karya-karyanya; -
  - Al Fatawi al Haditsiyyah
  - Al Jawhar al Munazhzham fi Ziyarah al Qabr al Mu’azhzham
  - Hasyiyah al Idhah fi Manasik al Hajj

 50. Syiekh Jalal ad-Din ad-Dawwani (W 928 H) dalam :
  - Syarh al ‘Adhudiyyah.

 51. Syiekh 'Abd an-Nafi’ ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Arraq ad-Dimasyqi (W 962 H) seperti dijelaskan dalam :
  - Dzakha-ir al Qashr fi Tarajim Nubala al ‘Ashr, hlm. 32-33, sebuah karya Ibnu Thulun.

 52. Al Qadhi Abu Abdullah al Muqri dalam :
  - Nazm al-La-ali fi Suluk al Amali.

 53. Mulla ‘Ali al Qari al Hanafi (W 1014 H) dalam :
  - Syarh asy-Syifa li al Qadli ‘Iyadh.

 54. Syiekh Abd ar-Ra-uf al Munawi asy -Syafi’i (W 1031 H) dalam :
  - Syarh asy-Syama-il li at- Tirmidzi.

 55. Al Muhaddits Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Illan ash-Shiddiqi al Makki (W 1057 H) dalam risalahnya :
  - al Mubrid al Mubki fi ar-Radd 'ala ash-Sharim al Munki.

 56. Syiekh Ahmad al Khafaji al Mishri al Hanafi (W 1069 H) dalam
  - Syarh asy-Syifa li al Qadhi ‘Iyadh.

 57. Al Muarrikh Ahmad Abu al ‘Abbas al Muqri (W 1041 H) dalam :
  - Azhar ar-Riyadh.

 58. Syiekh Ahmad az-Zurqani al Maliki (W 1122 H) dalam :
  - Syarh al Mawahib al-Ladunniyyah.

 59. Syiekh Abd al Ghani an-Nabulsi (W 1143 H) mencela Ibn Taimiyah dalam banyak karya-karyanya.

 60. Al Faqih ash-Shufi Muhammad Mahdi ibn ‘Ali ash Shayyadi yang terkenal dengan ar-Rawwas (W 1287 H). Beliau juga antara yang mencela keras ibn Taimiyah.

 61. As-Sayyid Muhammad Abu al Huda ash-Shayyadi (W 1328 H) dalam :
  - Qiladah al Jawahir.

 62. Al Mufti Musthafa ibn Ahmad asy-Syaththi al Hanbali ad-Dimasyqi (W 1349 H) dalam karyanya :
  - An-Nuqul asy-Syar’iyyah.

 63. Mahmud Khaththab as-Subki (W 1352 H) dalam :
  - ad-Din al Khalish atau Irsyad al Khalq Ila ad-Din al-Haqq.

 64. Mufti Madinah asy-Syiekh Al Muhaddits Muhammad al Khadhir asy-Syinqithi (W 1353 H) dalam karyanya:
  - Luzum ath-Thalaq ats-Tsalas Daf’uhu Bi Ma La Yastathi’ al ‘Alim Daf’ahu.

 65. Syiekh al-Muhaddits Salamah al ‘Azami Asy-Syafi’i (W 1376 H) dalam :
  - al Barahin as-Sathi’ah fi Radd Ba’dl al Bida’ asy-Sya-i’ah
  - dan beberapa maqaalaat dalam surat khabar Al Muslim di Mesir.

 66. Mufti Mesir Syiekh Muhammad Bakhit al Muthi’i (W 1354 H) dalam karyanya :
  - Tathhir al Fuad Min Danas aI I’tiqad.

 67. Wakil Syiekh al Islam pada masa Daulah Khilafiyah Utsmaniyyah (Dinasti Bani Utsman) Syiekh Muhammad Zahid al Kawtsari (W 1371 H) dalam beberapa karyanya:
  - Maqalat al Kawtsari
  - At-Ta’aqqub al Hatsits lima Yanfihi Ibnu Taimiyah mi al Hadits
  - Al Buhuts al Wafiyyah fi Mufradat Ibnu Taimiyah
  - Al Isyfaq ‘Ala Ahkam ath-Thalaq

 68. Ibrahim ibn Utsman as-Samnudi al Mishri dalam karyanya :
  -Nushrah al Imam as-Subki Bi Radd ash-Sharim al Munki.

 69. ‘Alim Makkah Muhammad al ‘Arabi at-Tabban (W 1390 H) dalam :
  - Bara-ah al Asy’ariyyin Min ‘Aqa-id al Mukhalifin.

 70. Syiekh Muhammad Yusuf al Banuri al Bakistani dalam :
  - Ma’arif as-Sunan Syarh Sunan at-Tirmidzi.

 71. Syiekh Manshur Muhammad ‘Uwais dalam :
  - Ibnu Taimiyah Laisa Salafiyyan.

 72. Al-Hafidz Syiekh Ahmad ibn ash-Shiddiq al Ghummari al Maghribi (W 1380 H) dalam beberapa karyanya, di antaranya :
  - Hidayah ash-Shaghra
  - Al Qaul al Jaliyy

 73. Asy-Syiekh al Muhaddits Abdullah al Ghammari al Maghribi (W 1413 H) dalam banyak karyanya, di antaranya:
  - Itqan ash-Shan-‘ah Fi Tahqiq Ma’na al Bid’ah
  - Ash-Shubh as-Safir fi Tahqiq Shalah al Musafir
  - Ar-Rasa-il al Ghammariyyah dan banyak lagi.

 74. Al Musnid Abu al Asybal Salim ibn Jindan al-Indonisy (W 1969 H) dari Jakarta Indonesia dalam karyanya :
  - Al Khulashah al Kafiyah fi al Asanid al ‘Aliyah.

 75. Hamdullah al Barajuri, ‘Alim Saharnapur dalam
  - al Bashair Li Munkiri at-Tawassul Bi Ahl al Qubur

 76. Syiekh Musthafa Abu Sayf al Hamami. Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah dalam karyanya : Ghawts al ‘Ibad Bi Bayan ar-Rasyad. Buku ini mendapat persetujuan dan taqridhz (sokongan) dari beberapa ulama besar, di antaranya;
  - Syiekh Muhammad Sa’id al ‘Arfi,
  - Syiekh Yusuf ad-Dajwi,
  - Syekh Mahmud Abu Daqiqah,
  - Syiekh Muhammad al Buhairi,
  - Syiekh Muhammad Abd al Fattah ‘Inati,
  - Syiekh Habibullah al Jakni asy-Syinqithi,
  - Syiekh Dasuqi Abdullah al ‘Arabi dan
  - Syiekh Muhammad Hifni Bilal.

 77. Muhammad ibn Isa ibn Badran as-Sa’di al Mishri.

 78. As-Sayyid Syiekh al Faqih Alawi ibn Thahir al Haddad al Hadhrami, tokoh daripada negara Yaman.

 79. Mukhtar ibn Ahmad al Muayyad al ‘Adzami (W 1340 H) dalam
  - Jala’ al Awham ‘An Madzahib al A-immah al 'Izham Wa at-Tawassul Bi Jahi Khair al Anam ‘Alaihi ash-Shalatu Wa as-Salam. Beliau tulis sebagai rod –bantahan- terhadap buku Ibnu Taimiyah yang berjudul ; Raf' al Malam.

 80. Syiekh Ismail al Azhari dalam :
  - Mir-at an-Najdiyyah.

 81. Syeikh KH. Muhammad Ihsan dari Jampes Kediri Jawa timur dalam kitabnya :
  - Siraj ath-Thalibin’ala Minhaj al-Abidin ila Jannaty Rabbi al-Alamin

 82. Syeikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari (W 1366 H/1947 R), KetuaNahdhatul Ulama dari Jombang Jawa Timur, dalam kitabnya :
  -Risalah Ahlussunnah Wal Jama’ah.

 83. Syeikh KH. Ali Maksum (W 1989 R), Rais ‘am Nahdhatul Ulama IV dari Yogyakarta Jawa Tengah dalam bukunya :
  -Hujjah Ahlussunnah Wal Jama’ah.

 84. Syeikh KH Abu al Fadhl bin Abd asy-Syakur, dari Senori Tuban Jawa Timur dalam kitab-kitabnya, di antaranya: -
  -Al Kawakib al-Lamma’ah fi Tahqiq al Musamma Bi Ahlussunnah Wal Jama’ah
  -Syarh al Kawakib al-Lamma’ah

 85. Syeikh KH. Ahmad Abdul Hamid dari Kendal Jawa Tengah dalam :
  -Bukunya ’Aqa-id Ahlussunnah Wal Jama’ah

 86. Syiekh KH. Siradjuddin 'Abbas (W 1401 H/1980 R) dalam banyak karyanya:
  -I’tiqad Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
  -40 Masalah Agama, jilid IV

 87. Tuan Guru KH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid ash-Shaulati (W 1997 R) Ampenan Pancor Lombok NTB dalam bukunya :
  -Hizb Nahdhatul Wathan Wa Hizb Nahdhatul Banat.

 88. Syeikh K.H. Muhammad Muhajirin Amsar ad-Dari (W 2003 R) dari Bekasi, Jawa Barat dalam salah satu surat yang beliau tulis.

 89. Al Habib Syiekh al Musawa ibn Ahmad al Musawa as-Saqqaf; Penasihat Umum Perguruan Tinggi dan Perguruan Islam Az Ziyadah Klender Jakarta Timur.

 90. Syeikh KH. Muhammad Syafi’i Hadzami Mantan Ketua Umum MUI Propinsi DKI Jakarta 1990-2000 dalam bukunya :
  -Taudhih al Adillah.

 91. Syeikh KH. Ahmad Makki Abdullah Mahfudz Sukabumi Jawa Barat dalam bukunya :
  -Hishnu as-Sunnah Wal Jama’ah fi Ma’rifat Firaq Ahl al Bid’ah.

 92. Syiekh Abdullah Tha'ah. Beliau membantah Ibnu Taimiyah dalam bukunya al Fatawa al 'Aliyyah yang beliau tulis pada tahun 1932. Buku ini memuatkan fatwa ulamak-ulamak, imam-imam, tenaga pengajar (tok-tok guru) dan para mufti serta para Qadhi di Makkah, yang sebahagian berasal dari Indonesia, Thailand dan lain-lain. Mereka menyatakan bahawa Ibnu Taimiyah sesat dan menyesatkan. Berikut nama para ulama yang turut menghadiri majlis pernyataan fatwa tersebut serta menandatanganinya :
  - Sayyid Abdullah –Mufti Madzhab Syafi'i di Makkah.
  - Syiekh Abdullah Siraj –pimpinan para Qadhi dan Kepala para ulama Hijaz.
  - Syiekh Abdullah ibn Ahmad –Qadhi Makkah.
  - Syiekh Darwisy –Amin Fatwa Makkah.
  - Muhammad 'Abid ibn Husain –Mufti Madzhab Maliki di Makkah.
  - Syiekh Umar ibn Abu Bakr Bajuneid –Wakil Mufti Madzhab Hanbali di Makkah.
  - Syiekh Abdullah ibn Abbas –Wakil Qadhi Makkah,
  - Syiekh Muhammad Ali ibn Husein al Maliki –Seorang Imam dan pengajar di Makkah.
  - Syiekh Ahmad al Qari – Qadhi Jeddah
  - Syiekh Muhammad Husein – Seorang Imam dan pengajar di Makkah
  - Syiekh Mahmud Zuhdi ibn Abdur Rahman – Seorang pengajar di Makkah
  - Syiekh Muhammad Habibullah ibn Maayaabi – Seorang pengajar di Makkah
  - Syiekh Qadir ibn Shabir al Mandayli (Mandailing-Sumut) -Seorang pengajar di Makkah
  - Syiekh Mukhtar ibn 'Atharid al Jawi (asal Jawa) –Seorang pengajar di Makkah
  - Syiekh Sa'id ibn Muhammad al Yamani –Seorang Imam dan pengajar di Makkah
  -Syiekh Muhammad Jamal ibn Muhammad al Amir al Maliki (Seorang Imam dan pengajar di Makkah. )
  - Sayyid 'Abbas ibn 'Abdul 'Aziz al Maliki –Seorang pengajar di Makkah.
  - Syiekh Abdullah Zaydan asy-Syinqithi –Seorang pengajar di Makkah.
  - Syiekh Mahmud Fathani (asal Thailand) –Seorang pengajar di Makkah.
  -Syiekh Hasanuddin ibn Syekh Muhammad Ma'shum asal Medan Deli-Sumut.

 93. Syiekh Ahmad Khathib al Minangkabawi, Seorang Imam Madzhab Syafi'i di Makkah asal Minangkabau Sumatera dalam bukunya al Khiththah al Mardhiyyah.

 94. Syiekh Muhammad Ali Khathib Minangkabau, Murid Syiekh Ahmad Khathib al Minangkabawi, dalam kitabnya Burhan al Haqq. Beliau juga telah mengumpulkan para ulama di Sumatera untuk membantah Rasyid Ridha penulis al Manar dan para pengikutnya di Indonesia.

 95. Syiekh Abdul Halim ibn Ahmad Khathib al Purbawi al Mandayli, Murid Syiekh Mushthafa Husein, pendiri Pon-Pes. al Mushthafawiyyah, Purba Baru, Sumut dalam risalahnya Kasyf al Ghummah yang beliau tulis tahun 1389 H -12/8/1969.

 96. Syiekh Abdul Majid Ali (W. 2003) Kepala Kantor Urusan Agama daerah Kubu-Riau, Sumatera, salah seorang ulama kharismatik dan terkenal di daerah tersebut. Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan menyatakan bahawa gurunya Syiekh Abdul Wahhab Panay-Medan mengkafirkan Ibnu Taimiyah.

 97. Syeikh K.H. Abdul Qadir Lubis, pimpinan Pon.Pes. Dar at-Tauhid, Mandailing-Sumut (W. 2003). Beliau mengkafirkan Ibnu Taimiyah di sebahagian majlisnya.

 98. Syeikh K.H. Muhammad Sya'rani Ahmadi Kudus Jawa Tengah dalam bukunya :
  -al Fara-id as-Saniyyah wa ad-Durar al Bahiyyah yang beliau tulis pada tahun 1401 H. Dalam buku ini beliau menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang Musyabbih Mujassim (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya dan meyakini bahwa Allah adalah jisim benda-).

 99. Syeikh K.H. Muhammad Mashduqi Mahfuzh, Ketua Umum MUI Jawa Timur dalam bukunya
  - al Qawa'id al Asasiyyah li Ahlissunnah Wal Jama'ah.

 100. Syiekh al-‘Allamah al Muhaddits al Faqih Abdullah al Harari al Habasyi. Beliau adalah seorang Sultan Rifa’iah di bumi Syam yang mempunyai ramai murid dan banyak pula berkatnya. Beliau merupakan ulamak yang tinggi nilai tahqiqnya dan digeruni golongan wahabi disamping bersifat wara' dan menghimpunkan diantara ilmu dan amal dalam satu masa, antara kitabnya yang menjadi rujukan dalam menangkis fahaman ibn Taimiyah umat :
  - al Maqalaat as-Sunniyyah Fi Kasyf Dhalalaat Ahmad ibn Taimiyah.

 101. Bekas Mufti Sabah Said Hj Ibrahim, dalam kitabnya ;
  - Perbandingan Agama dan Fahaman Umat Islam

 102. Mufti Kerajaan Johor, Allah Yarham Al’Allamah Dato’ Sayyid ‘Alawiy Bin Thahir. Dalam karyanya:
  - Fatwa Mufti Kerajaan Johor. Dalamnya beliau menamakan gerakan al_wahhabiyyah sebagai Khawarij yang memecahbelahkan umat dan menfatwakan sesetengah wahabiyah keluar daripada Islam .

 103. Syeikh Daud al-Fathani. beliau mengkafirkan golongan mujassimah yang mengatakan Allah duduk di atas arasy dan mempunyai tempat sebagai kafir. Ini dalam karya tulisannya yang berjudul : Jawahir As-Saniyyah

 104. Ustaz Mustafa Suhaimi.

 105. Hj Abdullah Fahim.

 106. TUAN GURU HJ DAUD HJ OMAR AL KELANTANY, BUKIT ABAL. Beliau Mentahzir Murid-Muridnya Supaya Menjauhi Kitab Ibn Taymiyah Dan Ibn Qayyim Al-Jauziah Dan Mengkafirkan Keduanya dalam banyak ceramahnya. Antara Karyanya Yang Masyhur Ialah Kitab : Risalah Al-‘Aqoid Wa Al-Fawaid. Dalam Kitab Ini Beliau Menghuraikan Dengan Cukup Jelas Cara Mentanzihkan Allah Taala Daripada Sifat Makhluk. Selepas Beliau Menyebut Allah Wujud Tanpa Bertempat, Beliau Mengkafirkan Sesiapa Yang Memberi Sifat Makhluk Bagi Allah Taala M/ 34 -37: “Barangsiapa Beri’tiqod Serupa Zat Allah (Tashbih) Taala Atau Sifatnya Atau Dengan Perbuatannya Maka Iaitu Jadi Kafir “.

 107. Tok Kenali al-Kelantany.

 108. TUAN GURU HAJI HASYIM, Tok Guru Pondok Pasir Tumbuh Kelantan.

 109. SYEIKH USMAN JALALUDIN, Pengasas Pondok Penanti Pulau Pinang Dalam Kitabnya : Matholi’ Al-Anwar.

 110. Al-Marhum Tuan Guru Hj Abdullah, tok guru Pondok Lubuk Tapah Kelantan.

 111. Tuan Guru Haji Hasyim, tok guru Pondok Pasir Tumbuh Kelantan.

 112. Syeikh Usman Jalaludin, pengasas Pondok Penanti Pulau Pinang dalam kitabnya :
  - Matholi’ Al-Anwar.

 113. Zamihan Mat Zin Al-Ghary, JAKIM dalam bukunya :
  - Salafiyah Wahabiyah Suatu Penilaian. Beliau sekarang ini adalah salah orang yang bertungkus lumus membenteras ajaran sesat khususnya fahaman Ibn Taymiyah dan Wahhabiyah di tanahair.

 114. Tuan Guru Pok cik Din al-Kelantany ( Tok Guru penulis) . Beliau tinggal di Kulim, Kelantan. Beliau mengkafirkan Ibn Taimiyah dalam banyak majlis ceramahnya.

 115. Al Marhum Tuan Guru Ustaz Amer alKelantany ( Tok Guru penulis) ( W 1429 H). Beliau adalah guru Pondok Sambal, Pasir Puteh.

 116. Tuan Guru Hj Daud Hj Omar Al Kelantany, Bukit Abal. Beliau mentahzir murid-muridnya supaya menjauhi kitab Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziah dan mengkafirkan keduanya. Antara karyanya yang masyhur ialah kitab :
  - Risalah al-‘aqoid wa al-Fawaid. Dalam kitab ini beliau menghuraikan dengan cukup jelas cara mentanzihkan Allah taala daripada sifat makhluk. Selepas beliau menyebut Allah wujud tanpa bertempat, beliau mengkafirkan sesiapa yang memberi sifat makhluk bagi Allah taala m/ 34 -37: “barangsiapa beri’tiqod serupa zat Allah (tashbih) taala atau sifatnya atau dengan perbuatannya maka iaitu jadi kafir “.

 117. SYIEKH WAZIR (TUAN SYEIKH PONDOK MODEN, BACHOK KELANTAN)

 118. Ust Nik Razi Pondok Moden Bachok

 119. TUAN GURU BABA DIR SEKAM,PATANI

 120. TUAN GURU BABA HAMID, KELANTAN, ( Tuan guru Penulis )

 121. SYEIKH NURUDDIN AL BANJARY

 122. DR.OSMAN AL-MUHAMMEDY

 123. AL-MARHUM TUAN GURU HJ ABDULLAH, Tok Guru Pondok Lubuk Tapah Kelantan.

 124. PONDOK SAMBAL

 125. PONDOK MODEN BACHOK

 126. PONDOK LUBUK TAPAH

 127. PONDOK PASIR TUMBUH

 128. lagi…

 129. Kebanyakan Tok-tok guru pondok yang alim.

 130. Dan berlambak

Apa yang penulis harapkan kita membacanya dengan berlapang dada, dapat memerima fakta ilmiyyah yang terbukti, tidak usah lagi pengikut al_Harrany dan mujassimah wahhabiyah dan bersikap taasub buta kepada mereka. Ketahuilah bahawa wahhabi ini adalah golongan yang amat taasub dengan al-Harrany walaupun terpampang kesalahan beliau di hadapan mata. Lihatlah ulama'-ulama' muhadditsin yang terkenal bariiun minhu( berlepas diri daripada beliau). Tidak malu ke kalau orang awam tahu yang korang banyak menipu, banyak berhujah dengan hadits daif hatta belambak hadits maudu' yang dipakai untuk berhujah dalam masalah i'tiqodiyah padahal dalam isu tauhid hadits daif tidak terpakai mahupun maudhu'. Pernah penulis melihat beberapa orang Wahhabi yang berdebat dengan Ahlussunnah dan dengan penulis sendiri, walaupun tidak mempunyai dalil dan hujah, tetap juga menyayangi Ibn Taymiyah dan jika diberi pilihan kata-kata Ibn taimiyah, Muhammad Abdul Wahhab dengan Qaul rasulullah dan Salaf, mereka dengan tanpa segan silu memilih Qaul Ibn Taimiyah. Ada antara mereka yang berkata " walaupun aku lihat dengan mata aku sendiri dan memang sabit ibn taimiyah kufur aku tetap mengatakan beliau rahimahullah/syeikhul Islam" Subhanallah...betapa ghuluw dan taasubnya mereka. Ketahuilah, kita ASWJ berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah, sekiranya kita dapati kata-kata seseorang bercanggah dengan keduanya, falhaq tak payahlah kita terhegeh-hegeh mengikutnya..ikutilah al-Quran dan As Sunnah, ijma' dan Kias. Setiap kata-kata boleh digunapakai dan dibuang kecuali kata-kata Mushtofa Muhammad Sollahu "alaihi Wassallam. .wallahu 'alam...


DI SEDIAKAN OLEH :
ABU LEHYAH AL-KELANTANY
(0133005046)

No comments: